ADHD jako rizikový faktor dopravních nehod, kriminální činnosti a návykových chorob PDF Tisk Email
Sobota, 28 Duben 2018 06:27

alt

ADHD není jen pouhé dětské zlobení, z něhož lze vyrůst. Až v 75 % přetrvává do dospělosti a představuje rizikový faktor pro další patologické jevy. Přitom léčbou lze negativní vliv ADHD na poruchy chování výrazně zmírnit.

 

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD, z anglického Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) nevede u dospělých jen k „nevinnému“ zapomínání, prokrastinaci, hyperaktivitě, k nechuti dokončovat práci a pracovnímu a partnerskému debaklu. Člověk trpící ADHD je také více náchylný k rizikovému chování ve smyslu zbytečného riskování, zkratkovitého chování, zvýšené agresivity a sklonu ke kriminálním činům, má větší tendence problémy řešit abusem alkoholu a drog. Pacienti s ADHD mají více úrazů, jsou častěji účastníky vážných dopravních nehod anebo páchají více přestupků z nepozornosti, častěji se dostanou do vězení, častěji se stanou závislí na alkoholu a drogách. Jsou k dispozici vědecké důkazy o tom, že léčba ADHD zlepšuje nejenom příznaky ADHD, ale má smysl i v předcházení těmto negativním důsledkům.

ADHD a dopravní nehody

Analýza dat ze švédského registru, v níž bylo hodnoceno 17 400 pacientů s diagnózou ADHD v období od 1. 1. 6002 do 31. 12. 2009 z hlediska vážných dopravních nehod, vedla k přesvědčivému zjištění. Léčení muži měli o 58 % nižší riziko dopravní nehody než neléčení.(1)

K podobným výsledkům se došlo v USA při hodnocení dat zdravotních pojišťoven od celkem téměř 2,5 milionů jedinců s ADHD. Léčení muži měli o 38 % nižší riziko dopravní nehody, když byli léčeni, a u léčených žen byl rozdíl ještě výraznější – riziko bylo sníženo o 42 %. (2)

Zdroj:

  1. Zheng Chang. Serious Transport Accidents in Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and the Effect of Medication. A Population-Based Study. JAMA Psychiatry. 2014;71(3):319-325.
  1. Zheng Chang. Association Between Medication Use for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Risk of Motor Vehicle Crashes. JAMA Psychiatry. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.0659 Published online May 10, 2017.

Léčba ADHD a riziko závislosti

Data ze švédského registru prokazují na velkém populačním souboru (26 000 mužů a 12 500 žen) v tříletém sledování, že užívání léků na ADHD nebylo spojeno s vyšším výskytem látkových závislostí. Naopak ke konci sledování (rok 2009) bylo riziko závislosti u léčených nižší o 31 % než v počátkách sledování (2006), kdy jim byla medikace předepsána.

Čeští adiktologičtí pracovníci sledovali výskyt ADHD u svých klientů. Byla zjištěna vysoká míra výskytu potenciální diagnózy ADHD u uživatelů nelegálních drog léčených v terapeutických komunitách. Z celkového počtu 76 vykazovalo symptomatologii ADHD 56,6 %.(2) (V běžné populaci je maximální odhadovaný výskyt 7 %, podle WHO 3,4 %.)

Zdroj:

  1. Zheng Chang. Stimulant ADHD medication and risk for substance abuse. Journal of Child Psychology and Psychiatry;55:8 (2014), 878–885.
  1. Rubášová E, Výskyt ADHD u osob závislých na ilegálních návykových látkách léčených v terapeutických komunitách v České republice – pilotní studie. Čes a slov Psychiat 2015; 111(5): 228–235.

ADHD a kriminalita

Opět data ze švédského registru prokazují na základě zkoumání dat 25 600 osob s diagnostikovanou ADHD mezi lety 2006 a 2009 snížení kriminálních činů u léčených mužů o 32 % a o 41 % u žen. Nebyl shledán rozdíl v efektu na kriminální jednání u různých přípravků

Zdroj

Paul Lichtenstein. Medication for Attention Deficit–Hyperactivity Disorder and Criminality. N Engl J Med 367;2006-14.

Zpracovala Marta Šimůnková

Aktualizováno Neděle, 29 Duben 2018 06:33
 

Reklama

Banner