Hrazené očkování proti HPV je nyní také pro chlapce PDF Tisk Email
Sobota, 27 Leden 2018 22:57

alt

Od roku 2012 mají 13leté dívky možnost bezplatného očkování proti HPV (lidskému papilomaviru). Od 1. 1. 2018 mají možnost této primární prevence HPV onemocnění využít také stejně staří chlapci. Lékaři tento krok vítají a slibují si od něj snížení počtu onemocnění, které jsou s HPV infekcí spojeny, a jejichž výskyt celosvětově výrazně narůstá. Zároveň se podle nich jedná o významný krok k ochraně zdraví mužů, protože ti nejsou pouze přenašeči HPV infekce, ale HPV infekce i u nich vede k rozvoji zdraví a život ohrožujících onemocnění.

 

Lidský papilomavirus (HPV) je nejčastější sexuálně přenosná infekce současnosti. Za život se s ní setká až 80 procent žen i mužů. Ale veřejnost si ji často spojuje pouze se ženami, a to především s rakovinou děložního čípku. Lidský papilomavirus ale napadá stejnou měrou obě pohlaví.

Skutečnost, že HPV napadá i muže a způsobuje u nich karcinomy a další závažná onemocnění, je veřejností často opomíjena. Mnoho mužů vůbec neví, že se jich HPV problematika také týká. Bohužel se s ní často seznamují až v momentě, kdy je jim některé z HPV onemocnění diagnostikováno. Navíc pro HPV onemocnění, která napadají muže, neexistuje cílený screening (preventivní prohlídky), a je tedy velmi složité odhalit jejich počáteční stádia.

Světová zdravotnická organizace vzrůstající výskyt HPV onemocnění považuje z epidemiologického hlediska za závažnější než epidemii HIV. Naštěstí máme velmi efektivní nástroje, jak s touto výzvou bojovat. Věda a lékařská péče v České republice jsou na velmi vysoké úrovni a nabízí zcela srovnatelné možnosti ochrany, jaké jsou nabízeny veřejnosti na západ od nás,“ uvádí ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. „Doporučení očkovat obě pohlaví vydaly mnohé nadnárodní, evropské         i české instituce a odborné společnosti. Důvody jsou jednak etické, tj. nabídnout možnost ochrany rovnoprávně ženám i mužům, i epidemiologické – totiž pouze očkování obou pohlaví může přinést kolektivní imunitu a signifikantní snížení HPV asociovaných onemocnění. Česká republika je jedním z prvních států, které tuto možnost svým občanům přináší. Nabízí se nám tak unikátní příležitost do budoucna předcházet mnohým případům zbytečných úmrtí, lidských a rodinných tragédií a snížit výraznou zátěž, kterou HPV onemocnění představují pro pacienty, lékaře i celý zdravotnický systém,“ dodává ministr zdravotnictví ČR.

„Česká společnost vnímá nemoci způsobené HPV infekcí jako čistě ženská onemocnění. Přitom skutečnost je zásadně jiná. HPV College od svého vzniku v roce 2009 soustavně upozorňuje na riziko nákazy a přenosu HPV infekce i rozvoje mnohých onemocnění nejen u žen, ale stejnou měrou i u mužů,“ uvádí MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a mluvčí HPV College. „Fakt, že HPV onemocnění přináší značnou zátěž i mužské populaci jasně dokazuje i skutečnost, že nám do poradny HPV College přichází více dotazů od mužů než od žen. Ženy jsou většinou kvalitně informovány o rizicích a možnostech prevence svým gynekologem, ale muži mnohdy tápou, neví, kam se obrátit a jak dostatečně chránit sebe i partnerku. I z tohoto důvodu HPV College rozvíjí mezioborovou spolupráci s cílem včas informovat všechny pacienty nebo zachytit onemocnění v jejich počátečních stádiích.“

HPV infekce u mužů může vést k rozvoji genitálních bradavic, papilomů v oblasti hrtanu nebo závažných nádorů v oblasti análního otvoru, penisu a v oblasti hlavy a krku. Na rozdíl od nejčastějšího zhoubného HPV onemocnění u žen – rakoviny děložního čípku – zde neexistuje žádný účinný screening. Výskyt těchto onemocnění je přitom na vzestupu.

Výskyt genitálních bradavic se podle mezinárodních statistik i dat z českých průzkumů a pracovišť za posledních deset let zvýšil až čtyřnásobně. Výrazný nárůst nastal i ve výskytu análního karcinomu a nádorů v oblasti hlavy a krku. To potvrzuje prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v pražském Motole.

V posledních zhruba 15 až 20 letech pozorujeme výrazný nárůst počtu orofaryngeálních (mandle, kořen jazyka) nádorů. Zatímco dosud tyto nádory postihovaly lidi staršího věku s klasickými rizikovými faktory, tedy pacienty, kteří kouřili a pili alkohol, nyní se objevují čím dál více i u lidí mladších, nekuřáků. Tyto nádory vznikají u na základě nákazy infekcí HPV. Zvyšující se podíl HPV pozitivních nádorů hlavy a krku podtrhuje význam rutinního očkování proti HPV. Toto očkování může mít společně s programy na kontrolu tabáku rozhodující roli v prevenci těchto závažných a mnohdy zdraví devastujících nádorů.“

Odborníci se shodují, že nejúčinnějším nástrojem ke snížení výskytu závažných onkologických i dalších onemocnění způsobených HPV, je snížit cirkulaci lidského papilomaviru v populaci preventivním očkováním. To potvrzují také fakta: aktuální zhodnocení dopadu očkování proti HPV prokázalo, že v zemích, kde je vysoké pokrytí cílové populace vakcinací, došlo k 90 % snížení výskytu infekce.

Je jednoznačně prokázána výhodnost očkování dívek a zároveň chlapců, a to nejen z toho důvodu, že muži jsou následně hlavními přenašeči těchto typů infekcí, ale také z důvodu stále rostoucího počtu orofaryngeálních a análních typů rakoviny, které jsou zapříčiněny stejným typem nákazy. Dostupnost nejnovější nonavalentní vakcíny, která pokrývá více než 90 % genitálních HPV infekcí, nám poprvé poskytuje reálnou šanci nejenom snížit, ale také téměř eliminovat některé typy devastujících karcinomů, přinejmenším pro naše děti a děti jejich dětí,“ uvádí ve svém dopisu pro HPV College prof. Harald zur Hausen, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství z roku 2008, kterou získal právě za objev spojitosti infekce HPV s některými typy rakoviny.

Diskusi s prof. Haraldem zur Hausenem inicioval další člen HPV College MUDr. Vladimír Mulač, který se velmi intenzivně angažuje v edukaci o prevenci HPV onemocnění. „Ze zkušenosti svých pacientek  i své vlastní vím, jakou zátěž HPV onemocnění představují pro pacienty i jejich lékaře. HPV karcinomy velmi vážně ohrožují a mnohdy bohužel i berou životy mnohých žen a mužů. Ani nezhoubná HPV onemocnění nejsou v žádném případě pouze kosmetické záležitosti, ale vážná onemocnění s devastujícím vlivem na psychiku, partnerské vztahy a sebehodnocení. Velmi často se vracejí a jejich léčba je frustrující. Jedná se přitom o onemocnění, kterým lze účinnou prevencí předcházet. Proto je zcela nezbytné informovat pacienty o rizicích nákazy a možnostech prevence. HPV College v tomto duchu iniciovala Výzvu pro pacienty i lékaře, kterou podepsali zástupci téměř všech lékařských oborů, kteří se s HPV onemocněními ve svých praxích setkávají – kromě gynekologů také dermatovenerologové, praktičtí a dětští lékaři, infektologové, dermatologové, onkologové a Česká lékařská společnost ČLS JEP.

Do loňského roku bylo očkování proti HPV infekci hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – plně či částečně dle typu vakcíny – pouze kohortě (věkové skupině) 13tiletých dívek. Jsem velmi ráda, že se naší odborné společnosti ve spolupráci s kolegy z České vakcinologické společnosti ČLS JEP podařilo prosadit možnost hrazení i stejné kohortě chlapců,“ říká MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti dětských lékařů ČLS JEP. „V poslední době se někteří rodiče na základě nových informací      o účincích vakcín proti HPV začali ptát, proč je opomíjena ochrana chlapců. Pokud bychom chlapcům tuto možnost nedali a oni později onemocněli, mohli by oprávněně tvrdit, že se na ně v rámci systému prevence zapomnělo. Je důležité, aby lékaři informovali o možnosti očkování a rodiče chlapců i dívek co nejvíce tuto možnost využili. Můžeme tím zabránit zvyšování počtu HPV onemocnění již u mladých lidí. Využití vakcinace, bohužel, někdy brání předsudky, neznalost nebo desinformace o údajné nebezpečnosti HPV vakcíny, které se šíří internetem a veřejným prostorem obecně. Přitom bezpečnost opakovaně potvrzují nadnárodní instituce, Světová zdravotnická organizace i české dozorové orgány. Očkování proti HPV je bezpečné a doporučují jej i odborné společnosti gynekologů, vakcinologů  a onkologů.

Od 1. ledna 2018 je v České republice možnost očkovat 13leté chlapce s úplnou či částečnou úhradou v závislosti na výběru vakcíny. Očkování je prováděno v rámci péče praktického lékaře pro děti a dorost, v případě dívek také v rámci péče gynekologické.

Vakcína proti HPV má nejvyšší účinnost při aplikaci před prvním sexuálním stykem. Proto je hrazena 13letým dětem. Nicméně i sexuálně aktivní jedinci si mohou vakcinací výrazně snížit riziko rozvoje některého z HPV onemocnění. Vakcinaci proti HPV gynekologové doporučují i ženám po konizaci.

Více informací veřejnost najde na webových stránkách na www.hpv-college.cz nebo se může ptát prostřednictvím online poradny.

HPV College

Edukace pro veřejnost i odborníky

Infekce lidskými papilomaviry (HPV) a onemocnění, které způsobuje, se zdaleka netýkají jen gynekologie, ale celé řady medicínských odborností. Mezioborová spolupráce je pro co nejefektivnější prevenci a léčbu onemocnění spojených s HPV klíčová a její rozvoj je jedním z hlavních cílů HPV College.

Onemocnění způsobené HPV infekcí spojuje několik lékařských oborů. Kromě gynekologů se s nimi ve svých praxích setkávají zejména dermatovenerologové, onkologové, urologové a lékaři ORL. Všichni tito lékaři mohou pacientům poskytnout informace o možnostech prevence i léčby HPV onemocnění. Pacienti by měli překonat stud a strach, který je častou zábranou návštěvy lékaře. Včasný záchyt onemocnění může zabránit rozvoji komplikací nebo úmrtí. Další významnou zábranou prevence   i včasné léčby je nízká informovanost pacientů, někdy bohužel i lékařů. Cílem HPV College je přispět k většímu povědomí o rizicích HPV mezi laickou i odbornou veřejností a podpořit tak aktivní spolupráci pacientů a jejich lékařů,“ uvádí MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C., prezident HPV College.

HPV College je sdružení lékařů, které ve spolupráci s dalšími odborníky a subjekty informuje laickou i odbornou veřejnost o rizicích a prevenci infekce HPV a onemocněních, které tato v současnosti nejrozšířenější sexuálně přenosná infekce způsobuje. Vznikla v roce 2009 pod záštitou Madeleine Albright, pořádá edukační semináře, besedy pro média a přednášky pro lékaře.

HPV College provozuje webové stránky www.hpv-college.cz a www.hpvguide.cz, kde může každý najít informace o této infekci, prevenci a léčbě, a také využít online poradnu s garancí odpovědi do 48 hodin. Několik dotazů denně od žen i mužů všech věkových kategorií ukazuje, že tato problematika je pro velkou část veřejnosti aktuální.

Nositel Nobelovy ceny prof. Harald zur Hausen varuje před vzrůstajícím počtem případů rakoviny způsobených lidskými papilomaviry

Vážené dámy, vážení pánové,

již několik desetiletí se podílím na výzkumu původců rakoviny a lidské papilomaviry se do středu naší pozornosti dostaly již před delší dobou. V současnosti jsme díky efektivní vakcinaci schopní předcházet naprosté většině anogenitálních HPV infekcí.

S ohledem na bezpečnost a účinnost očkovací látky je zneklidňující, že možnost vakcinace není plně využita. V některých evropských zemích je proočkovanost velmi nízká oproti například Austrálii, kde je očkováno více než 80 % dívek a v současnosti roste i počet očkovaných chlapců.

Stále existuje příliš mnoho případů onemocnění rakovinou děložního čípku, a zvláště v Evropě pak chirurgických zákroků k odstranění předrakovinových stavů tohoto karcinomu. Touto cestou apeluji, aby lékaři, zákonodárci, média a instituce věnovali zvýšenou pozornost očkování dívek ve věku od 9 do 14 let, protože díky tomu máme opravdovou šanci dramaticky snižovat onemocnění tímto druhem rakoviny. Dostupnost nonavalentní vakcíny, která pokrývá více než 90 % genitálních HPV infekcí, nám poprvé poskytuje reálnou šanci nejenom snížit, ale také téměř eliminovat tento devastující typ rakoviny, přinejmenším pro naše děti a děti jejich dětí.

Je jednoznačně prokázána výhodnost očkování chlapců ve stejné věkové skupině (9-14 let), a to nejen z toho důvodu, že muži jsou následně hlavními přenašeči těchto typů infekcí, ale také z důvodu stále rostoucího počtu orofaryngeálních a análních typů rakoviny, které jsou zapříčiněny stejným typem nákazy.

Pevně věřím, že všichni, kdo mají možnost ovlivnit současný stav, si vytyčí prevenci rakoviny děložního čípku a dalších HPV onemocnění u mužů i žen jako nesmírně důležitý cíl.

Prof. Harald zur Hausen

 

Prof. Harald zur Hausen (*1936), nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství z roku 2008, je německý vědec, lékař a profesor virologie, který objevil spojitost mezi lidskými papilomaviry (HPV) a rakovinou děložního hrdla. Tento objev vedl k vývoji vakcín chránících ženy i muže před několika typy rakoviny a proti dalším onemocněním způsobených infekcí HPV.

Aktualizováno Sobota, 27 Leden 2018 23:03
 

Reklama

Banner